Platforma eshopscenter.eu prowadzona jest przez firmę Kowalskimark Joanna Kowalska, Będzymin ul. Główna 71, 09-300 Żuromin, NIP 5110074315, REGON 691790426 zwaną dalej Kowalskimark.

Sprzedający - każda firma zakładająca konto sprzedawcy na platformie eshopscenter.eu i oferująca swoje produkty do sprzedaży na tej platformie.

W ramach Platformy eshopscenter.eu Kowalskimark umożliwia Sprzedającemu prezentowanie Produktów, ich cen oraz wszystkich innych informacji pozwalających na zawarcie pomiędzy Sprzedawcą a Klientem Umowy Sprzedaży.

W chwili zaprezentowania Produktu Sprzedający odpowiada za wszelkie roszczenia związane z umieszczeniem Produktu w Serwisie oraz za wykonanie Umowy Sprzedaży. Umieszczenie Produktu następuje na zlecenie Sprzedającego i dokonywane jest przez Kowalskimark. Sprzedający zobowiązany jest dostarczyć wszelkie materiały, umożliwiające to umieszczenie. Po otrzymaniu informacji od Kowalskimark, Sprzedający zobowiązany jest do skontrolowania poprawności umieszczenia produktu. Brak uwag i zastrzeżeń traktowane będzie jako akceptację umieszczonego Produktu.

Sprzedający jest zobowiązany do sprzedaży Produktów zgodnie z wymogami prawa, w szczególności zobowiązany jest przekazać Klientowi wszystkie niezbędne informacje przewidziane przepisami prawa, w tym Ustawy o prawach konsumenta. Informacje te muszą być rzetelne, kompletne oraz nie mogą wprowadzać w błąd. Sprzedający ponosi pełną odpowiedzialność za umieszczony w Serwisie opis Produktu oraz informacje związane z warunkami jego sprzedaży. W szczególności jest odpowiedzialny za wszelkie błędy, zmiany lub braki w opisach lub informacjach.

Kowalskimark, z zastrzeżeniem spełnienia warunków wynikających z art. 14 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 1422 z późn. zm.) nie odpowiada za informacje i Materiały, które Sprzedający umieszcza w Serwisie.

Stronami Umowy Sprzedaży na Platformie eshopscenter.eu są Sprzedający i Klient. Do zawarcia Umowy Sprzedaży dochodzi poprzez złożenie zamówienia przez Klienta oraz potwierdzenie przyjęcia zamówienia przez Sprzedającego lub Kowalskimark w imieniu Sprzedającego. W terminie do 24 godzin od momentu złożenia zamówienia w Platformie eshopscenter.eu Klient otrzymuje od Kowalskimark działającego w imieniu Sprzedającego wiadomość e-mail stanowiącą podsumowanie zamówienia, w której znajdują się informacje o przedmiocie zamówienia, w szczególności numer zamówienia, łączna cena, sposób i termin płatności, sposób i termin dostawy. Informacje te stanowią integralną część Umowy Sprzedaży i mogą być zmienione jedynie za wyraźnym porozumieniem Sprzedającego i Kowalskimark.

Sprzedający jest zobowiązany do dostarczenia rzeczy bez wad. Zgodnie z przepisami prawa Sprzedający odpowiada wobec Klienta, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Reklamacje dotyczące Umów Sprzedaży, w tym wad Produktów będą składane do właściciela platformy i dalej przekazywane będą do Sprzedającego. W przypadku uznania reklamacji, złożonej przez Klienta, za uzasadnioną i wynikającą ze stwierdzonych wad produktu, klientowi przysługuje zwrot zapłaconej kwoty a koszt zwrotu towaru ponosi sprzedający.

Sprzedawcy uiszczają prowizję za sprzedaż każdej sztuki produktu. Wysokość tej opłaty zależy od indywidualnych ustaleń pomiędzy właścicielem platformy a Sprzedającym. Prowizja jest obliczana na podstawie całkowitej kwoty zapłaconej przez kupującego za produkt wraz z obowiązującymi podatkami i opłatami celnymi. Serwis eshopscenter.eu potrąca stosowną prowizję za sprzedaż wyrażoną w procentach od całkowitej sprzedaży. Sprzedający może zażądać wypłaty pozostałej kwoty, wynikającej ze sprzedaży własnych produktów, na swoje żądanie, jeżeli jej suma wynosi minimum 100 EUR, nie częściej jednak niż raz w tygodniu.

eshopscenter

Eshopscenter.eu platform is run by Kowalskimark Joanna Kowalska, Będzymin ul. Główna 71, 09-300 Żuromin, NIP/VAT no PL5110074315, REGON 691790426 hereinafter referred to as Kowalskimark.

Seller - every company that creates a merchant account on the eshopscenter.eu platform and offers its products for sale on this platform.

Within the Platform eshopscenter.eu Kowalskimark enables the Seller to present Products, their prices and any other information enabling the Seller to conclude a Sales Contract between the Seller and the Customer.

At the time of presentation of the Product, the Seller is responsible for any claims related to the placement of the Product in the Service and for the execution of the Sales Contract. Placement of the Product takes place at the request of the Seller and is made by Kowalskimark. The seller is obliged to provide all materials that enable this placement. Upon receiving information from Kowalskimark, the Seller is obliged to check the placement correctness of the product. No comments or reservations will be considered as acceptance of the placed Products. The Seller is obliged to sell the Products in accordance with the law, and in particular shall provide the Customer with all necessary information provided by law, including the Consumer Rights Act. This information must be reliable, complete and not misleading. Seller is fully responsible for the product description and information related to its terms of sale. In particular, it is responsible for any errors, changes or shortcomings in the descriptions or information. Each Seller's identification data, including contact data, is available in the shopping cart - on the website containing the order summary and in the ordering e-mail, together with other data necessary to conclude the Sales Contract.

Kowalskimark, subject to meeting the conditions of Art. 14 of the Act of 18 July 2002 on the provision of electronic services (Journal of Laws of 2013, item 1422, as amended) is not responsible for the information and materials that the Seller places on the Website.

The parties to the Sales Agreement on the eshopscenter.eu Platform are the Seller and the Customer. The conclusion of the Sale Agreement comes through the placing of the order by the Customer and confirming the acceptance of the order by the Seller or Kowalskimark in the name of seller.

Within 24 hours from the date of placing the order in the eshopscenter.eu Platform, the Customer receives from Kowalskimark, acting on behalf of the Seller, an email summarizing the order containing the subject of the order, in particular the order number, total price, Method and date of payment, manner and delivery date. This information forms an integral part of the Sales Agreement and can only be changed with the express agreement of the Seller and the Kowalskimark.

The seller is obliged to deliver the item without defects. Under the law, the Seller is liable to the Customer if the item sold has a physical or legal defect (warranty).

Complaints related to the Sales Contracts, including defects of Products, will be submitted to the platform owner and will be forwarded to the Seller. If the complaint, submitted by the Client, is accepted and resulting from the identified defects of the product the customer is entitled to reimbursement of the amount paid and the cost of returning the goods shall be borne by the seller.

Sellers pay a commission for the sale of each piece of the product. The amount of this fee depends on the individual arrangements between the platform owner and the Seller. The commission is calculated on the basis of the total amount paid by the buyer for the product along with the applicable taxes and duties. The eshopscenter.eu service deducts the applicable sales commission as a percentage of total sales. The seller may request the payment of the remaining amount resulting from the sale of his own products at his request, if its sum is at least EUR 100 but not more than once a week.

Bedzymin. 03-07-2018