REGULAMIN USŁUGI „DROPSHIPPING”

 

  1. DEFINICJE

1.1.   Dostawca – Kowalskimark Joanna Kowalska z siedzibą w Będzymin, pod adresem ul. Główna 71, 09-300 Żuromin wpisana do Centralnej Ewidencji Dzialalności Gospodarczej, posiadająca: NIP 5110074315, REGON 691790426.

1.2.   Dropshipping – usługa zlecona przez Zamawiającego, a świadczona przez Dostawcę, polegająca na bezpośrednim dostarczeniu Klientowi Końcowemu towarów z Ofert handlowej nabytych przez Zamawiającego od Dostawcy,

1.3.   Dzień Roboczy – każdy dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

1.4.   Klient Końcowy – osoba lub podmiot, z którym Zamawiający zawarł umowę sprzedaży towaru nabytego od Dostawcy;

1.5.   Oferta handlowa – ogół towarów oferowanych przez Dostawcę do sprzedaży na rzecz Zamawiających, możliwych do nabycia za pośrednictwem serwisu internetowego Dostawcy, znajdującego się pod adresem https://eshopscenter.eu/559-dropshipping;

1.6.   Regulamin – niniejszy regulamin, stanowi wzorzec umowny w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, określający postanowienia ramowej umowy o współpracy Stron w zakresie świadczenia Dropshippingu;

1.7.   Zamawiający – przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą w postaci sprzedaży internetowej, nabywający u Dostawcy towary z Oferty handlowej, dostępnej dzięki udostępnianemu plikowi XML, wraz z usługą Dropshipping, posiadający aktywne konto partnera w serwisie internetowym Dostawcy, znajdującym się pod adresem https://eshopscenter.eu

 

  1. PRZEDMIOT UMOWY

2.1.   Dropshipping, o ile Strony nie uzgodniły inaczej, standardowo obejmuje: przyjmowanie zamówień od Zamawiającego, przygotowanie towaru do wysyłania wraz z jego opakowaniem, dostawę towaru do Klienta Końcowego.

2.2.   Udostępnianie konta w serwisie internetowym Dostawcy podmiotom trzecim jest zabronione.

2.3.   Dostawca udziela nieodpłatnej, niewyłącznej, nieprzenoszalnej zgody na wykorzystywanie przez Zamawiającego materiałów i informacji dostępnych dzięki integracji przy użyciu pliku XML, o którym mowa w pkt. 1.7, wyłącznie na potrzeby promowania i sprzedaży przez Zamawiającego towarów z Oferty handlowej. Wykorzystywanie materiałów i informacji, o których mowa w zdaniu poprzednim, do innych celów i przez inne osoby, aniżeli określono w Regulaminie jest zabronione.

 

  1. ZAMÓWIENIA ORAZ WYSYŁKA TOWARU

3.1.   Składanie i realizacja zamówień odbywać się może każdorazowo wyłącznie za pośrednictwem serwisu internetowego Dostawcy dostępnego pod adresem https://eshopscenter.eu przy wykorzystaniu przez Zamawiającego przypisanego do niego konta, utworzonego w tym serwisie.

3.2.   Zamawiający składa zamówienie, wybierając produkty z kategorii „Dropshipping” z zaznaczeniem w koszyku rodzaju dostawy jako „Kurier dropshipping” lub „Kurier ZA POBRANIEM – Dropshipping”.

3.3.   Zamawiający podaje adres dostawy towaru, objętego zamówieniem, dla Klienta Końcowego. W ramach jednego zamówienia można wskazać wyłącznie jeden adres dostawy towaru.

3.4.   Nadanie zamówieniu oznaczenia statusu w serwisie internetowym Dostawcy jako „Oczekiwanie na płatność” lub „ Płatność zaakceptowana” jest równoznaczne z przyjęciem zamówienia do realizacji, z tym zastrzeżeniem, iż Dostawca może w przeciągu 1 dnia roboczego odmówić przyjęcia zamówienia, podając przyczynę takiej odmowy, oraz zmieniając oznaczenie statusu zamówienia w serwisie internetowym Dostawcy na „Anulowane”.

3.5.   Zamówienie nie może być anulowane przez Zamawiającego lub zmodyfikowane w przypadku zmiany oznaczenia statusu zamówienia w serwisie internetowym Dostawcy na „Przygotowanie w toku”, z zastrzeżeniem pkt 3.6.

3.6.   Wysyłanie towaru nastąpi w momencie zaksięgowania płatności dokonanej przez Zamawiającego na rzecz Dostawcy.

3.7.   Towary będą dostarczane na adres dostawy Klienta Końcowego w opakowaniach dostosowanych do właściwości asortymentowej oraz odpowiadających warunkom transportu i odbioru, a także w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniami lub zniszczeniem w transporcie. Towary będą zaopatrzone w informacje oraz oznaczenia w języku polskim wymagane przez przepisy prawa, w tym prawa Unii Europejskiej, a także będą spełniać inne wymogi określone prawem. Dostawca odpowiada za uszkodzenia, zniszczenia lub utratę towarów powstałe z powodu nienależytego opakowania albo oznaczenia.

3.8.   Wysyłka towaru jest realizowana za pośrednictwem przewoźników, z którymi Dostawca ma podpisaną umowę o współpracy. Rodzaj i charakter usługi transportu należy wybrać z pośród podanych na stronie serwisu internetowego Dostawcy podczas składania zamówienia. Domyślnym sposobem dostawy jest „Kurier – dropshipping”.

3.9.   Ryzyko utraty lub uszkodzenia towaru oraz własność towaru przechodzi na Zamawiającego z chwilą wydania towaru przewoźnikowi, celem dostarczenia towaru do Klienta Końcowego. Z chwilą przejścia własności towaru na Zamawiającego uznaje się, że towar został wydany Zamawiającemu, przy czym dokumentem potwierdzającym wydanie towaru jest list przewozowy.

3.10. Zamówienie, którego oznaczenie statusu w serwisie internetowym Dostawcy widnieje jako „Przygotowanie w toku” będzie zrealizowane w ciągu 2 do 7 dni roboczych (termin wydłużony w przypadku produktów na zamówienie), licząc od dnia w którym Zamawiający dokona za nie płatności, chyba że płatność została dokonana po godzinie 13:00, wówczas zamówienie będzie zrealizowane w ciągu 2 dni roboczych, licząc od dnia następującego po dokonaniu takiej płatności. Termin dostawy, może ulec wydłużeniu z przyczyn niezależnych od Dostawcy, o czym zobowiązany jest on poinformować Zamawiającego, za wyjątkiem opóźnień dostawy występujących w okresie przed Świętami Bożego Narodzenia (od 15 listopada do 24 grudnia każdego roku), kiedy to Dostawca nie ma obowiązku informować o opóźnieniach związanych z dostawą.

3.11. W przypadku nieodebrania przesyłki, bądź odmowy jej przyjęcia przez Klienta Końcowego zostanie ona przesłana do siedziby Zamawiającego na koszt Zamawiającego. Dostawca wystawi i doręczy Zamawiającemu fakturę VAT na kwotę odpowiadającą kosztom transportu do Zamawiającego przesyłki niepodjętej przez Klienta Końcowego, z terminem zapłaty 7 dni.

 

  1. PŁATNOŚCI

4.1.   Zamawiający zobowiązany jest dokonać płatności za zamówiony towar przed jego wysłaniem przez Dostawcę do Klienta Końcowego, korzystając z oferowanych opcji płatności podanych na stronie serwisu internetowego Dostawcy. Wszelkie koszty związane z dodatkowymi opłatami obciążającymi daną formę płatności, pokrywa Zamawiający. O dodatkowych kosztach, o których mowa w zdaniu poprzednim Zamawiający zostanie poinformowany przed złożeniem zamówienia. Do czasu otrzymania płatności Dostawca może wstrzymać się z wysłaniem towaru do Klienta Końcowego.

4.2.   W przypadku wyboru opcji dostawy „Kurier ZA POBRANIEM – Dropshipping”, płatność od Klienta Końcowego wpływa na konto Dostawcy a następnie zostaje przekazana na wskazane przez Zamawiającego konto, pomniejszona o koszty zakupu produktu/ów,  dostawy oraz wszelkie inne wynikłe koszty, o których Zamawiający zostanie powiadomiony przez Dostawcę.

4.3.   Zamawiający pokrywa w całości koszty transportu towaru, w tym koszty jego przygotowania do wysyłki. O kosztach, o których mowa w zdaniu poprzednim Zamawiający zostanie poinformowany przed złożeniem zamówienia, przy czym złożenie zamówienia oznacza akceptację przez Zamawiającego wysokości kosztów, które zobowiązany jest uregulować.

4.4.   Płatność za towar obejmuje każdorazowo cenę sprzedaży, za którą Zamawiający nabył towar zgodnie ze złożonym zamówieniem, koszty związane z dodatkowymi opłatami obciążającymi daną formę płatności oraz koszty transportu towaru, w tym koszty jego przygotowania do wysyłki.

4.5.   Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT i jest upoważniony do otrzymywania faktur VAT, przy czym upoważnia on Dostawcę do wystawiania faktur VAT bez jego podpisu. Każdorazowo do sprzedanego towaru wystawiana jest dla Zamawiającego faktura VAT.

4.6.   Dostawca nie pobiera żadnych opłat z tytułu udostępnienia pliku XML z Ofertą handlową.

4.7.   Dostawca nie pobiera od Klienta Końcowego prowizji i jakichkolwiek innych należności dotyczących sprzedaży towarów, lub w związku z realizacją Dropshippingu, za wyjątkiem przypadku wyszczególnionego w pkt. 4.2 .

 

  1. REKLAMACJE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ DOSTAWCY

5.1.   Dostawca dokłada wszelkich starań, aby proces kontroli jakości realizacji Dropshippingu przebiegał poprawnie a towary z wadami fizycznymi nie zostały wprowadzone do obrotu.

5.2.   Towary nabywane przez Zamawiającego przeznaczone są do dalszej ich odsprzedaży,

5.3.   Towary wysyłane w Dropshippingu będą przyjmowane do reklamacji a następnie oceniane pod kątem wad fizycznych wyłącznie w przypadku zgłoszenia reklamacji przez Zamawiającego.

5.4.   Dostawca nie jest stroną jakiejkolwiek umowy pomiędzy Zamawiającym i Klientem Końcowym, co oznacza w szczególności, że:

5.4.1. Wszelkie rozliczenia z tytułu takich umów odbywać będą na zasadach i warunkach określonych przez ich strony,

5.4.2. Realizacja jakichkolwiek obowiązków lub uprawnień przez Klienta Końcowego związanych z zawartą z Zamawiającym umową, zwłaszcza gdy Klient Końcowy występuje jako konsument, odbywa się bez udziału Dostawcy.

5.5.   Jeżeli Dostawca uzna wadę produktu i zasadność reklamacji, wówczas towar zostanie naprawiony, wymieniony na nowy lub też obniżona zostanie cena sprzedaży towaru. Zwrot należności pieniężnej w procesie reklamacji może nastąpić tylko wtedy, gdy:

5.5.1. Reklamacja została uznana i dany towar nie występuje już w Ofercie handlowej, a naprawa go jest niemożliwa lub ekonomicznie nieuzasadniona,

5.5.2. Reklamacja została uznana i na wniosek Zamawiającego obniżona została cena sprzedaży towaru wadliwego.

5.6.   Koszt wysyłania towaru zwróconego Zamawiającemu w przypadku nieuznania reklamacji przez Dostawcę pokrywa Zamawiający. Koszt wysyłania Zamawiającemu towaru nowego lub naprawionego w przypadku uznania reklamacji przez Dostawcę pokrywa Dostawca.

5.7.   Dostawca nie będzie odpowiedzialny za niewykonanie lub nienależyte wykonanie swoich zobowiązań związanych z realizacją Dropshippingu z powodu siły wyższej, przez którą rozumie się nagłe zdarzenie uniemożliwiające wykonanie zobowiązania niezależne od Dostawcy, zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia i do zapobieżenia, w szczególności wojny, katastrofy naturalne oraz akty organów władzy i administracji państwowej.

 

  1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

6.1.   Każda umowa o świadczenie Dropshippingu realizowana przez Dostawcę w oparciu o zamówienie złożone przez Zamawiającego podlega postanowieniom Regulaminu.

6.2.   Przetwarzanie danych osobowych Klientów Końcowych będzie zgodne z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Dane osobowe Klientów Końcowych są gromadzone i przetwarzane przez Dostawcę w celach związanych wyłącznie z realizacją na rzecz Zamawiającego Dropshippingu. Zamawiający zobowiązany jest zapewnić, iż w przypadku danych osobowych Klienta Końcowego uzyskał on uprzednią zgodę na ich przekazanie Dostawcy i przetwarzanie w celu realizacji Dropshippingu. Administratorem danych osobowych Klientów Końcowych udostępnionych przez Zamawiającego będzie Dostawca. Dostawca nie będzie powierzał innemu podmiotowi, na zasadach przewidzianych w przepisie art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych, prawa przetwarzania danych osobowych Klientów Końcowych, za wyjątkiem przewoźnika, celem dostarczenia Klientowi Końcowemu towarów. Każdemu Klientowi Końcowemu przysługuje prawo do wglądu do swoich danych oraz możliwość ich poprawiania lub żądania ich usunięcia. Żądanie usunięcia danych jest równoznaczne z rozwiązaniem ze skutkiem natychmiastowym każdej umowy o realizację Dropshippingu dotyczącej dostarczania towarów na adres dostawy danego Klienta Końcowego.

6.3.   W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu, a indywidualnie uzgodnionymi warunkami realizacji Dropshippingu pierwszeństwo mają postanowienia Regulaminu, z zastrzeżeniem pkt 6.4.

6.4.   Indywidualnie uzgodnione i zaakceptowane przez Dostawcę i Zamawiającego warunki realizacji Dropshippingu mające pod rygorem nieważności formę pisemną będą miały każdorazowo pierwszeństwo przed postanowieniami Regulaminu.

6.5.   Zamawiający zobowiązany jest w chwili złożenia zamówienia do przekazania Dostawcy następujących danych, które będą wykorzystane do wstępnego uzupełnienia podstawowego formularza odstąpienia, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu:

6.5.1.     nazwa firmy Zamawiającego,

6.5.2.     w przypadku, gdy Zamawiający jest osobą fizyczną, jego imię (imiona) i nazwisko (imiona i nazwiska wszystkich wspólników prowadzących działalność w ramach umowy spółki cywilnej),

6.5.3.     pełny adres pocztowy, na który wysłane ma zostać przez Klienta Końcowego, będącego konsumentem, oświadczenie o odstąpieniu i na który ma zostać odesłany towar oraz,

6.5.4.     numery identyfikacyjne NIP oraz REGON, a w przypadku podmiotów wpisanych do rejestru przedsiębiorców także numer KRS,

6.5.5.     numer telefonu, numer faksu i adres e-mail.

6.6.   Likwidacja lub czasowa dezaktywacja konta przypisanego do Zamawiającego w serwisie internetowym Dostawcy skutkuje rozwiązaniem umowy o współpracy Stron w zakresie świadczenia Dropshippingu ze skutkiem natychmiastowym oraz odstąpieniem od umów o realizację Dropshippingu, z wyłączeniem zamówień, w których Zamawiający dokonał płatności za zamówienia, które będą realizowane przy odpowiednim zastosowaniu postanowień rozwiązanej umowy o współpracy Stron w zakresie świadczenia Dropshippingu oraz indywidualnie uzgodnionych warunków realizacji Dropshippingu.

6.7.   Likwidacja lub czasowa dezaktywacja konta przypisanego do Zamawiającego w serwisie internetowym Dostawcy może nastąpić na wniosek Zamawiającego lub w oparciu o decyzję Dostawcy.

6.8.   Dostawca zastrzega sobie prawdo do likwidacji lub czasowej dezaktywacji konta Zamawiającego w serwisie internetowym Dostawcy, jeżeli stwierdzi:

6.8.1.     naruszenie przez Zamawiającego postanowień Regulaminu lub indywidualnie uzgodnionych warunków realizacji Dropshippingu,

6.8.2.     powstanie po stronie Zamawiającego zaległości w realizacji przez Zamawiającego płatności na rzecz Dostawcy w zakresie współpracy gospodarczej Stron innej niż realizacja Dropshippingu.

6.8.3.     potrzebę zakończenia świadczenia usługi Dropshippingu.

6.9.   Dostawca upoważniony jest do zmiany Regulaminu w każdej chwili, przy czym zobowiązany jest on powiadomić Zamawiającego o planowanej zmianie na 14 dni przed jej wprowadzeniem, jednocześnie udostępniając na stronie internetowej pod adresem: https://eshopscenter.eu/ Regulamin uwzględniający zmiany, które mają zostać wprowadzone. Powiadomienie o planowanej zmianie Regulaminu może nastąpić poprzez skierowanie korespondencji mailowej do Zamawiającego lub udostępnienie informacji o planowanej zmianie bezpośrednio na stronie internetowej pod adresem: https://eshopscenter.eu/ . Dostawca uprawniony jest do zmiany Regulaminu bez zachowania obowiązku uprzedniego powiadomienia Zamawiającego o tejże zmianie, jeżeli zmiana Regulaminu jest konsekwencją zmiany przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

6.10.Niniejszy Regulamin wchodzi w życiem z dniem 21.03.2019 r., a w przypadku Zamawiających, którzy korzystają już z usługi Dropshippingu w terminie 14 dni, licząc od umieszczenia niniejszej wersji Regulaminu na stronie internetowej pod adresem: https://eshopscenter.eu/.